mapa

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky na PD chodníky Lumera

Obor Stavební práce a příbuzné obory
Cena 200 000,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na služby
Evidenční číslo 16001
Uzávěrka 25. 02. 2016 17:00
Termín realizace 3. 2. 2016 - 25. 2. 2016
Popis Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení č. 16001 dle Směrnice č. 16 – Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Název akce: Chodníky Rasošky – Lumera a) Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Obec Rasošky Sídlo: 552 21 Rasošky 50 IČ: 00272973 Statutární zástupce: Oldřich Rezek, starosta Kontaktní osoba: Ing. Eva Slezáková, předsedkyně stavebního výboru Kontaktní údaje: tel. 491 810 628, e-mail: ou.rasosky@c-box.cz Bankovní spojení: Komerční banka č. ú. 6624551/0100 b) Popis předmětu zakázky Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení a ve stupni pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, vše dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění včetně všech prováděcích vyhlášek pro chodníky v Rasoškách v ulici Lumera. Předmětem projektových dokumentací bude řešení chodníků včetně vjezdů a vstupů v ulici Lumera v Rasoškách, které jsou vyznačeny v příloze této výzvy, dle místních reálných možností. Dále bude řešeno odvodnění chodníků i stávající komunikace (zamezení vniku srážkové vody na soukromé pozemky), řešení dopravy v klidu v maximální možné míře v prostoru dnešního zeleného pásu po jedné straně komunikace, návrh kontejnerového stání pro 8 kontejnerů na tříděný odpad. Výkaz výměr a položkový rozpočet bude rozdělen na tři etapy. Samostatně bude řešena každá strana ulice Lumera s tím, že osa stávající komunikace bude obě etapy rozdělovat. Třetí etapou bude samostatné kontejnerové stání. Součástí plnění bude zajištění všech vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí, řešení případných kolizí se sítěmi, zajištění potřebných podkladů – zaměření, mapového podkladu apod. a podání žádostí o územní řízení a stavební povolení včetně řešení případných požadavků vyplývajících z podaných žádostí. Projektová dokumentace bude předána zadavateli k odsouhlasení alespoň 7 pracovních dní před podáním žádosti o územní řízení nebo stavební povolení. Dokumentace pro územní řízení bude předána zadavateli ve 4 paré včetně PDF verze na CD, dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace bude předána zadavateli ve 6 paré včetně PDF verze na CD. Položkový rozpočet bude předán ve dvou výtiscích, spolu s výkazem výměr bude předán na CD. Výkaz výměr bude zpracován v cenové soustavě v rozpočtářském programu a na CD bude v editovatelné podobě umožňující jeho použití ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby. c) Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota zakázky pro akci „Chodníky Rasošky – Lumera“ bez DPH činí 200.000 Kč. d) Doba a místo plnění zakázky Zahájení díla duben 2016 Podání žádosti o územní řízení do 90 dnů od podpisu smlouvy Podání žádosti o stavební povolení do 45 dnů od vydání územního rozhodnutí e) Požadavky na prokázání kvalifikace Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady čestným prohlášením. Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče bude obsahovat, že uchazeč: - má oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, - nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, - nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele, - v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže, - vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolventní řízení, - není v likvidaci, - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, - nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření, - není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Uchazeč dále doloží: - originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či z jiné obdobné evidence ne starší než 90 dnů - kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, výše pojistného nesmí být nižší než 1.000.000,- Kč (kopii smlouvy lze nahradit čestným prohlášením, že pojistná smlouva bude uzavřena po podpisu smlouvy o dílo) - min. 3 reference o obdobných zakázkách za poslední 3 roky, z nichž alespoň jedna bude v realizační hodnotě 2.000.000,- Kč bez DPH s uvedením názvu akce, termínu realizace, objednatele, rozsahu prací a ceny f) Požadavky na způsob zpracování cenové nabídky Cenová nabídka bude zpracována na základě této výzvy k podání nabídky. Musí krýt veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla a respektovat současně platnou daňovou soustavu. Samostatně bude uvedena nabídka za projektovou dokumentaci pro územní řízení a samostatně pro projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu. Varianty nabídek nejsou přípustné. Cenu uveďte: bez DPH DPH včetně DPH g) Smluvní podmínky Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh smlouvy o dílo, který bude respektovat podmínky a termíny uvedené v této výzvě k podání nabídky. Zároveň si zadavatel vyhrazuje právo o návrhu smlouvy o dílo dále jednat. Faktura bude vystavena za část projektové dokumentace pro územní řízení samostatně do výše 90% po podání žádosti o územní řízení. Na zbylých 10% ceny za projektovou dokumentaci pro územní řízení bude faktura vystavena po nabytí právní moci územního rozhodnutí a předání projektové dokumentace v tištěné podobě včetně zapracování případných připomínek v rámci územního řízení objednateli. Na zbylou část díla bude faktura vystavena do výše 90% po podání žádosti o stavební povolení. Na zbylých 10% ceny za projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu bude faktura vystavena po nabytí právní moci stavebního povolení a předání projektové dokumentace v tištěné podobě včetně zapracování případných připomínek v rámci stavebního řízení objednateli. Splatnost daňových dokladů bude 30 dnů. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla je 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení. h) Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů Plánuje-li uchazeč využít při realizaci díla subdodavatele, je povinen uvést jejich identifikační údaje a předpokládaný rozsah činnosti v rámci nabídky. Maximální objem prací zadaný subdodavatelům je stanovena na 50%. Každý subdodavatel neuvedený v nabídce musí být schválen objednatelem. i) Hodnotící kritéria Jediným hodnotícím kritériem je výše celkové nabídkové ceny váha 100% j) Formální požadavky na zpracování nabídky Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení, v písemné formě a v českém jazyce. Jednotlivé listy budou očíslovány a celá nabídka bude svázaná a zapečetěná. Nabídka musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč je vázán svou nabídkou 90 dnů od otvírání obálek. Jednotlivé části nabídky budou v tomto pořadí: 1. Krycí list nabídky – přesný název a identifikační údaje uchazeče, jméno osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, kontaktní osoba včetně telefonního a e-mailového spojení 2. Čestné prohlášení dle bodu e) této výzvy - Požadavky na prokázání kvalifikace 3. Originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či z jiné obdobné evidence ne starší než 90 dnů 4. Kopii pojistné smlouvy nebo čestné prohlášení 5. Reference o obdobných zakázkách 6. Návrh smlouvy o dílo s uvedením nabídkové ceny dle jednotlivých stupňů projektové dokumentace 7. Ostatní k) Termín a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek začíná dnem následujícím po vydání této výzvy a končí dne 25. 2. 2016 v 17:00 hodin. Nabídky budou přijímány pouze v zalepených a označených obálkách buď osobně v úředních hodinách v sídle objednatele, nebo doručením přepravní službou. Nabídky doručené po stanovené lhůtě budou přijaty, nebudou ale otevřeny a hodnoceny. Rozhodující je prezenční razítko zadavatele. Uchazeči nemají možnost být přítomni otevírání obálek, které se uskuteční dne 25. 2. 2016 od 17:05 hodin. Zveřejnění vítězného uchazeče se považuje za doručené všem uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele obce. Na obálce bude uvedena adresa uchazeče a bude označena „Výběrové řízení - Chodníky Rasošky – Lumera – NEOTEVÍRAT“ l) Zadávací podklady Zadávacími podklady je tato výzva včetně přílohy č. 1 – grafického vyznačení řešeného území. Řešené území je volně přístupné. m) Ostatní Zadavatel si vyhrazuje právo: - odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů bez úhrady vynaložených nákladů - zrušit výběrové řízení ze strany zadavatele bez uvedení důvodu - pokud nebude s vítězným uchazečem dosaženo dohody o předložení návrhu smlouvy a plnění zakázky, budou jednání pokračovat s dalšími uchazeči v pořadí dle zápisu o posouzení a vyhodnocení nabídek Výzvu vypracovala: Ing. Eva Slezáková, předsedkyně stavebního výboru Datum: 22. 1. 2016 Tato výzva byla schválena na jednání Zastupitelstva obce dne 2. 2. 2016 a to nadpoloviční většinou všech hlasů. …………………………….. Oldřich Rezek, starosta obce
Přílohy
Zpět do archivu

Informační SMS

z důvodu čerpání dovolené naší paní pošťačky je změna otevírací doby:

Út   14 - 16 hodin 

Stř    9 - 11 hodin

Čt   14 - 16 hodin

Pa  14 - 16 hodin 

 Prosíme o pochopení, zastupující paní jezdí až z Náchoda. Děkujeme. 

20. 10. Vendelín

Zítra: Brigita

Úřední hodiny

Středa 8.00 - 10.00
(bez starosty)
Úterý 16:00 - 18:00
Čtvrtek 16:00 - 18:00

Nové hřiště v obci

Provozní řád

Obsazení hřiště.docx

Ceník sportvní areál UT..pdf
Nové hřiště

Návštěvnost stránek

166569